Повече за Вадиас ООД


„Вадиас“ ООД е създадена през 2002 г., като ЕООД. Първоначалната дейност на дружеството е търговия с отпадъци от пластмаса и LDPE, като в следствие увеличаване обемите и достигане на изключително устойчиви пазарни позиции на фирмата, е разширена до предварително третиране и рециклиране на събираните суровини. Вследствие на тези промени и в резултат на необходимост от промяна на капиталовата структура с цел разрастване на завоюваните пазарни позиции се стига и до преобразуване на дружеството през 2006 г. в ООД. Преобразуването на дружеството и увеличената в резултат на това ликвидност дават възможност „Вадиас“ ООД да закупи две поточни линии за преработка на полимери и по този начин поставя началото на една целенасочена експанзия на пазара в България и на Балканите.


Виж още...

Какво предлагаме


Основната дейност на „Вадиас“ ООД е събиране, предварително третиране и рециклиране (регранулиране) на разделно събирани отпадъци от найлон и пластмаса и последващата им реализация на пазара.

Една малка част от гранулатите (10-12%) се преработват до крайни изделия - полиетиленово фолио, чували и пликове, а останалите (88-90%) се продават в суров вид на пазари както в България и на Балканите, така и в други страни от Европейския Съюз.


Виж още...

О Б Я В А

„Обособяване на площадка за събиране и третиране на отпадъци, с местонахождение гр. София, р-н Слатина, кв. Христо Ботев, ул. „Стоян Попов“ № 2, ПИ с идентификатор № 68134.707.1224 и ПИ с идентификатор № 68134.707.1250“. С настоящото инвестиционно предложение се предвижда обособяване на площадка за събиране, съхраняване и третиране на оползотворими отпадъци (вторични суровини) – предимно ОЧЦМ, хартия и картон, пластмаса и стъкло, като на по-късен етап на площадката ще се работи и с ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА.

Дата : 28.05.2021


Виж още...

Партньори


     

“БУЛЕКОПАК” АД, гр. София

 

“Екоколект” АД, гр. София

 

“Екопак България” АД, гр. София

 

Виж още...

Всички права запазени “Унитрейд 2002” 2014