Повече за Унитрейд 2002


„Унитрейд 2002” ООД е създадена през 2002 г., с предмет на дейност събиране, съхраняване и предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане / сортиране, балиране, раздробяване, пресоване и т.н/. на отпадъци от хартия, стъкло, PET бутилки, пластмаса, найлон и дърво. На територията на база Искър се извършва рециклиране на пластмасови отпадъци. В някои от базите се извършват и дейности по събиране, съхраняване и предварително третиране на метални отпадъци от опаковки и черни и цветни метали, излезли от употреба МПС, излязло от употреба ЕЕО, негодни за употреба батерии и акумулатори.


Виж още...

Какво предлагаме


Компанията разполага и предоставя необходими съдове и прес контейнери за събиране и съхранение на видовете отпадъци.

Опаковките минават през инсталация на която се сортират по видове и след това балират. Балиращата преса е тип KONTI 325 D с производителна продуктивност 400 куб.м/час. Пресата е създадена за продължителен напълно автоматизиран режим на работа, суровините се отвеждат до пресата с помощта на лентов транспортьор.


Дейността по рециклиране на отпадъци от пластмаси се извършва в инсталация с капацитет 500 кг/час.


Виж още...

О Б Я В А


от „УНИТРЕЙД ПВ“ ООД


На основание чл. 95 ал.1 от Закон за опазване на околната среда ЗООС /ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., с посл. изм. и доп./, във връзка с чл.4 ал.1 от Наредбата за ОВОС /ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003г. с посл. изм. и доп./


Виж още...

Проект: Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост

Дата : 17.11.2017


Унитрейд 2002” ООД е създадена през 2002 г., с предмет на дейност събиране, съхраняване и предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от хартия, стъкло, PET бутилки, пластмаса, найлон и дърво. Дружеството работи за намаляване на депонираните отпадъци, като се стреми към максимално извличане на рециклируеми суровини. Целта на фирмата е успешно управление на ефективна и устойчива система за събиране на отпадъци от домакинства, търговски, административни, обществени и производствени обекти тяхното предварително третиране и последващо рециклиране.


Виж още...

Информационен ден за представяне на проект: Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост

Дата : 03.10.2017


На 29.09.2017 г. от 15ч. на адрес гр. София, Нпз Искър, бул. Подп.Йордан Тодоров 4- „Унитрейд 2002” ООД организира информационен ден за представяне на напредъка при изпълнение на проект „Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост”, изпълняван по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕСФ на ЕС.


На събитието бе представена информация за постигнатите резултати при изпълнение на проекта, степента на постигане на целта и очакваните резултати от неговата реализация, както и за напредъка по изпълнението на ДБФП № BG05M9OP001-1.003-1102-C01/18.08.2016 г..


Виж още...

Информационен ден за представяне на проект: Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост

Дата : 25.09.2017


„Унитрейд 2002” ООД е бенефициент по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕСФ на ЕС. В тази връзка фирмата организира информационен ден за представяне на напредъка по изпълнение на проект „Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост”, което ще се състои на 29.09.2017 г. от 15ч. на адрес гр. София, Нпз Искър, бул. Подп.Йордан Тодоров 4.

Събитието се организира в изпълнение на предвидените мерки, свързани с осигуряване на публичност и информиране на широката общественост и популяризиране на приноса на ЕС по ДБФП № BG05M9OP001-1.003-1102-C01/18.08.2016 г.


Виж още...

Информационен ден за представяне на проект: Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост

Дата : 14.12.2016


На 14.12.2016 г. от 11 ч. на адрес гр. София 1592, ул. Илия Бешков 12, ет.2 - „Унитрейд 2002” ООД организира информационен ден за представяне на проект „Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост”, изпълняван по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕСФ на ЕС. На събитието бе представена информация за целта, очакваните резултати и целевите групи към които е насочена реализацията на проекта, както и за напредъка по изпълнението на ДБФП № BG05M9OP001-1.003-1102-C01/18.08.2016 г..


Виж още...

Информационен ден за представяне на проект: Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост

Дата : 14.12.2016


„Унитрейд 2002” ООД е бенефициент по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕСФ на ЕС. В тази връзка фирмата организира информационен ден за представяне на проект „Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост”, което ще се състои на 14.12.2016 г. от 11:00 часа на адрес гр. София 1592, ул. Илия Бешков 12, ет.2.


Събитието се организира в изпълнение на предвидените мерки, свързани с осигуряване на публичност и информиране на широката общественост и популяризиране на приноса на ЕС по ДБФП № BG05M9OP001-1.003-1102-C01/18.08.2016 г.


Виж още...

Проект: Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост

Дата : 20.08.2016„Унитрейд 2002” ООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-1102-C01/18.08.2016 г. с наименование: Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост.

Виж още...


Партньори


     

“БУЛЕКОПАК” АД, гр. София

 

„Екоколект” АД, гр. София

 

“Екопак България” АД, гр. София

 

Виж още...

Всички права запазени “Унитрейд 2002” 2014