Повече за Унитрейд 2011


„Унитрейд 2011“ ООД е основана през 2011 г. в гр. София. Фирмата се занимава с вътрешно и външно търговска дейност, изкупуване, търговия с отпадъчни материали, предварително третиране и последващо реализиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба МПС, излязло от употреба ЕЕО, негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), както и отпадъци от метални опаковки, хартия, картон, стъкло, пластмаса.


Виж още...

Какво предлагаме


Всички бази отговарят напълно на европейските директиви и действащото законодателство на страната ни и предлагат отлични условия за качествено, бързо и ефективно обслужване на клиенти. Служителите се отличават с компетентност, отговорност и собствено фирмено ноу-хау при оценка, анализ и обработка на вторичните отпадъци. Това води до успешно управление на устойчива система за събиране на рециклируеми отпадъци от домакинствата, търговски, административни, обществени и производствени обекти.


Виж още...

Наименование на проекта: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

дата : 10.02.2021„УНИТРЕЙД 2011“ ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Наименование на проекта: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Основна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 150 000,00 лв., от които от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.

Период на изпълнение: 08.02.2021 – 08.05.2021 г.

Благодарение на безвъзмездната финансова помощ „УНИТРЕЙД 2011“ ООД ще постигне пряк положителен ефект и ще затвърди своята икономически стабилност, преодолявайки негативните последици върху дружеството, причинени от пандемията от COVID-19. В резултат дружеството ще продължи своята икономическа дейност и да оперира на българския и международен пазар, с което ще обуслови устойчивото си развитие и запазването и създаване на нови работни места.

Партньори


     

„Стомана Индъстри“АД

 

„Макстийл“АД, гр.Скопие, Македония, част от „Дюферко“АД, Швейцария.,

 

Металвалиус“ ЕООД, гр. София

 

Виж още...

Всички права запазени “Унитрейд 2002” 2014