Повече за Унитрейд 2002

Дата : 20.08.2016


„Унитрейд 2002” ООД е създадена през 2002 г., с предмет на дейност събиране, съхраняване и предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане / сортиране, балиране, раздробяване, пресоване и т.н/. на отпадъци от хартия, стъкло, PET бутилки, пластмаса, найлон и дърво. На територията на база Искър се извършва рециклиране на пластмасови отпадъци. В някои от базите се извършват и дейности по събиране, съхраняване и предварително третиране на метални отпадъци от опаковки и черни и цветни метали, излезли от употреба МПС, излязло от употреба ЕЕО, негодни за употреба батерии и акумулатори.

Дружеството работи за намаляване на депонираните отпадъци, като се стреми към максимално извличане на рециклируеми суровини.

Целта на фирмата е успешно управление на ефективна и устойчива система за събиране на отпадъци от домакинства, търговски, административни, обществени и производствени обекти тяхното предварително третиране и последващо рециклиране. За да извършва дейността си фирмата подлежи на разрешителен и регистрационен режим.


За пунктовете на „Унитрейд 2002“ ООД от РИОСВ – София е издаден регистрационен документ за дейности с отпадъци

Този регистрационен документ е безсрочен, като при необходимост се изменя и/или допълва.


За базите на „Унитрейд 2002“ ООД дейността по управление на отпадъците се осъществява на основание чл.36 от ЗУО.


   
     

---------------------------

О Б Я В А

от „УНИТРЕЙД ПВ“ ООД

На основание чл. 95 ал.1 от Закон за опазване на околната среда ЗООС /ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., с посл. изм. и доп./, във връзка с чл.4 ал.1 от Наредбата за ОВОС /ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003г. с посл. изм. и доп./

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение “Възобновяване на дейностите по събиране, съхранение и третиране на отпадъци и промяна на параметрите, при които са били издадени писма, становища и решения за преценяване необходимостта от ОВОС, за съществуваща площадка с местонахождение: гр. Пловдив, район Южен, Южна индустриална зона № 33, обхващащ територията на поземлени имоти с идентификатори – 56784.536.84; 56784.536.92; 56784.536.388; 56784.536.389; 56784.536.398; 56784.536.152; 56784.536.1005 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, с обща площ 44908 м2“.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Пловдив – гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ №1.

Управител

Елисавета Кръстанова

---------------------------Проект: Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост - 17.11.2017

Дата : 17.11.2017


Унитрейд 2002” ООД е създадена през 2002 г., с предмет на дейност събиране, съхраняване и предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от хартия, стъкло, PET бутилки, пластмаса, найлон и дърво. Дружеството работи за намаляване на депонираните отпадъци, като се стреми към максимално извличане на рециклируеми суровини. Целта на фирмата е успешно управление на ефективна и устойчива система за събиране на отпадъци от домакинства, търговски, административни, обществени и производствени обекти тяхното предварително третиране и последващо рециклиране.

„Унитрейд 2002” ООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Към 17.11.2017 г. дружеството приключи изпълнението на проект с наименование: Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост в изпънение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР № BG05M9OP001-1.003-1102-C01/18.08.2016 г.


Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 354 191,44 лв., в т.ч.:

• предоставяната от Договарящия орган безвъзмездната финансова помощ, която е в размер на 80 % от общите допустими разходи по проекта или 283 353,12 лв.,

• собственият принос на „Унитрейд 2002” ООД е в размер на 70 838,12 лв.

Размерът на европейското финансиране е 240 850,16 лв, националното финансиране е 42 502,96 лв.

Продължителността на изпълнениета на договора беше 15 месеца, считано oт 18.08.2016 г.


Общата цел на проектa е създаването на устойчиви работни места, включително за лица в неравностойно положение на пазара на труда. Конкретната цел на проекта е разкриването на 40 нови устойчиви работни места, закупуване на оборудване, качествено управление и информиране на широката общественост и популяризиране на приноса на ЕС за изпълнението на проектните дейности.

Целевите групи, към които е насочен проекта са:

• безработни лица с ниска степен на образование (по-ниско от средно образование);

• продължително безработни и неактивни лица;

• безработни младежи до 29 г.;

• безработни лица на възраст над 54 г.

Потребностите, които ще бъдат удовлетворени с изпълнение на проекта са създаване на заетост и подобряване качеството на работните места в частност в сферата на събиране, съхраняване и предварително третиране преди оползотворяване на отпадъци от PET бутилки, пластмаса и найлон, както и рециклиране.

Към момента на приключване на проектните дейности с цел изпълнение на одобрения бюджет са:

1. Назначени на трудов договор 72 човека, поради текучеството, които покриват одобрените 40 броя работника на следните длъжности:

• Работник поддръжка-4 лица;

• Водач на мотокар-4 лица;

• Екструдерист-12 лица;

• Общи работници - 20 лица.


2. Сключен е договор за доставка на мотокар и мелница с лента с фирми, съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС160/2016г.

3. Назначен е екип от 3 лица за качествено управление на проекта – ръководител, координатор и счетоводител.

4. С цел информиране на широката общественост и популяризиране на приноса на ЕС е проведена една пресконференци; изготвени са табела, информационни материали и публикации в медии.


---------------------------Информационен ден за представяне на проект: Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост - 03.10.2017

Дата : 03.10.2017


На 29.09.2017 г. от 15ч. на адрес гр. София, Нпз Искър, бул. Подп.Йордан Тодоров 4- „Унитрейд 2002” ООД организира информационен ден за представяне на напредъка при изпълнение на проект „Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост”, изпълняван по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕСФ на ЕС.

На събитието бе представена информация за постигнатите резултати при изпълнение на проекта, степента на постигане на целта и очакваните резултати от неговата реализация, както и за напредъка по изпълнението на ДБФП № BG05M9OP001-1.003-1102-C01/18.08.2016 г..


---------------------------Информационен ден за представяне на проект: Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост - 29.09.2017

Дата : 25.09.2017


„Унитрейд 2002” ООД е бенефициент по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕСФ на ЕС. В тази връзка фирмата организира информационен ден за представяне на напредъка по изпълнение на проект „Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост”, което ще се състои на 29.09.2017 г. от 15ч. на адрес гр. София, Нпз Искър, бул. Подп.Йордан Тодоров 4.

Събитието се организира в изпълнение на предвидените мерки, свързани с осигуряване на публичност и информиране на широката общественост и популяризиране на приноса на ЕС по ДБФП № BG05M9OP001-1.003-1102-C01/18.08.2016 г.


Унитрейд 2002” ООД е създадена през 2002 г., с предмет на дейност събиране, съхраняване и предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от хартия, стъкло, PET бутилки, пластмаса, найлон и дърво. Дружеството работи за намаляване на депонираните отпадъци, като се стреми към максимално извличане на рециклируеми суровини. Целта на фирмата е успешно управление на ефективна и устойчива система за събиране на отпадъци от домакинства, търговски, административни, обществени и производствени обекти тяхното предварително третиране и последващо рециклиране.

„Унитрейд 2002” ООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-1102-C01/18.08.2016 г. с наименование: Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост.


Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 354 191,44 лв., в т.ч.:

• предоставяната от Договарящия орган безвъзмездната финансова помощ, която е в размер на 80 % от общите допустими разходи по проекта или 283 353,12 лв.,

• собственият принос на „Унитрейд 2002” ООД е в размер на 70 838,12 лв.

Размерът на европейското финансиране е 240 850,16 лв, националното финансиране е 42 502,96 лв.

Продължителността на изпълнение на договора е 15 месеца oт 18.08.2016 г. до 17.11.2017 г.

Общата цел на проект Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост е създаването на устойчиви работни места, включително за лица в неравностойно положение на пазара на труда. Конкретната цел на проекта е разкриването на 40 нови устойчиви работни места, закупуване на оборудване, качествено управление и информиране на широката общественост и популяризиране на приноса на ЕС за изпълнението на проектните дейности .

Целевите групи, към които е насочен проекта са:

• безработни лица с ниска степен на образование (по-ниско от средно образование);

• продължително безработни и неактивни лица;

• безработни младежи до 29 г.;

• безработни лица на възраст над 54 г.

Потребностите, които ще бъдат удовлетворени с изпълнение на проекта са създаване на заетост и подобряване качеството на работните места в частност в сферата на събиране, съхраняване и предварително третиране преди оползотворяване на отпадъци от PET бутилки, пластмаса и найлон, както и рециклиране.

Към момента в хода на изпълнението на проекта са:

1. Назначени на трудов договор 40 работника на следните длъжности:

• Работник поддръжка-4 лица;

• Водач на мотокар-4 лица;

• Екструдерист-12 лица;

• Общи работници - 20 лица.

2. Сключен е договор за доставка на мотокар и мелница с лента с фирми, съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС160/2016г. Оборудването е доставено края на 2016 г. и вече повече от 9 месеца на него се произвежда гранулат, който се реализира на местния и на общоевропейския пазар.

3. Назначен е екип от 3 лица за качествено управление на проекта – ръководител, координатор и счетоводител.

4. С цел информиране на широката общественост и популяризиране на приноса на ЕС е проведена една пресконференци; изготвени са табела, информационни материали и публикации в медии.


---------------------------Информационен ден за представяне на проект: Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост - 14.12.2016


На 14.12.2016 г. от 11 ч. на адрес гр. София 1592, ул. Илия Бешков 12, ет.2 - „Унитрейд 2002” ООД организира информационен ден за представяне на проект „Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост”, изпълняван по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕСФ на ЕС. На събитието бе представена информация за целта, очакваните резултати и целевите групи към които е насочена реализацията на проекта, както и за напредъка по изпълнението на ДБФП № BG05M9OP001-1.003-1102-C01/18.08.2016 г..


---------------------------Информационен ден за представяне на проект: Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост


„Унитрейд 2002” ООД е бенефициент по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕСФ на ЕС. В тази връзка фирмата организира информационен ден за представяне на проект „Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост”, което ще се състои на 14.12.2016 г. от 11:00 часа на адрес гр. София 1592, ул. Илия Бешков 12, ет.2.


Събитието се организира в изпълнение на предвидените мерки, свързани с осигуряване на публичност и информиране на широката общественост и популяризиране на приноса на ЕС по ДБФП № BG05M9OP001-1.003-1102-C01/18.08.2016 г.


---------------------------

Проект: Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост„Унитрейд 2002” ООД е бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-1102-C01/18.08.2016 г. с наименование: Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост.

Общо допустимите разходи по проекта са в размер на 354 191,44 лв., в т.ч.:

· предоставяната от Договарящия орган безвъзмездната финансова помощ, която е в размер на 80 % от общите допустими разходи по проекта или 283 353,12 лв.,

· собственият принос на „Унитрейд 2002” ООД е в размер на 70 838,12 лв.


Размерът на европейското финансиране е 240 850,16 лв , националното финансиране е 42 502,96 лв.

Продължителността на изпълнение на договора е 15 месеца oт 18.08.2016 г. до 17.11.2017 г.


Кратко резюме на одобреното проектно предложение:


Унитрейд 2002” ООД е създадена през 2002 г., с предмет на дейност събиране, съхраняване и предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане / сортиране, балиране, раздробяване, пресоване и т.н/. на отпадъци от хартия, стъкло, PET бутилки, пластмаса, найлон и дърво.


Дружеството работи за намаляване на депонираните отпадъци, като се стреми към максимално извличане на рециклируеми суровини.


Целта на фирмата е успешно управление на ефективна и устойчива система за събиране на отпадъци от домакинства, търговски, административни, обществени и производствени обекти тяхното предварително третиране и последващо рециклиране.


Общата цел на проект Ново работно място в Унитрейд-2002 ООД - нова трудова заетост е създаването на устойчиви работни места, включително за лица в неравностойно положение на пазара на труда.


Конкретната цел на проекта е разкриването на 40 нови устойчиви работни места от кандидата и закупуване на оборудване.


Тези цели съвпадат с целите и приоритетите на програмата, които са в контекста на:Ос1 на ОПРЧР2014-2020 Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места Инвестиционене приоритет - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда; СЦ1:Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивни лица на възраст м/у 30 и 54 г.; СЦ2:Увеличаване броя на започналите работа с ниско образование на възраст м/у 30 и 54 г вкл.; СЦ3:Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивните лица над 54г възраст - Инвестиционене приоритет 3 - Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта СЦ1:Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и обучение на възраст до29 вкл, които са получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на работа (чиракуване) или са насочени към продължаване на образованието; СЦ2:Увеличаване бр. на безработните младежи на възраст до 29г. вкл, с основна или по-ниска образователна степен, които са завършили обучение или са включени в заетост; СЦ3:Увеличаване бр. на включените в заетост, в самостоятелна заетост или в обучение безработни младежи на възраст до 29 вкл., със завършено средно или висше образование.


Очакваните резултати са:

1.Разкриване на 40 работни места за следните длъжности:

• Работник поддръжка-4 лица;

• Водач на мотокар-4 лица;

• Екструдерист-12 лица;

• Общ работник - 20 лица.

и

2. Закупуване на оборудване за новоразкритите работни места, в т.ч. мотокар и мелница с лента.

3. За изпълнение и качествено управление на проекта се назначава екип от 3 лица.

4. С цел информиране на широката общественост и популяризиране на приноса на ЕС ще бъдат проведени и пресконференци; изготвена табела и публикации в медии.

Потребностите, които ще бъдат удовлетворени с изпълнение на проекта са създаване на заетост и подобряване качеството на работните места в частност в сферата на събиране, съхраняване и предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане /сортиране, балиране, раздробяване, пресоване и т.н/на отпадъци от хартия, стъкло, PET бутилки, пластмаса, найлон и дърво, както и рециклиране.


Целевите групи, към които е насочен проекта са:

• безработни лица с ниска степен на образование (по-ниско от средно образование);

• продължително безработни и неактивни лица;

• безработни младежи до 29 г.;

• безработни лица на възраст над 54 г.


________________________________________


www.eufunds.bg

BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондВсички права запазени “Унитрейд 2002” 2014