Повече за „МКД-69“ ЕООД


Дейността по рециклиране на пластмасови отпадъци се извърщва на перална линия и нова рециклираща линия за преработка на пластмаси - производство на фирма „Lindner Resourse G.mbH.“ за пералната линия и фирма „EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H.“ – за линията за рециклиране. Тази технология замества досега действащите производствени линии с цел постигане на по-добри резултати.

Виж още...

Какво предлагаме


Основната дейност на „МКД - 69“ ООД е събиране, съхраняване, предварително третиране и рециклиране (регранулиране) на разделно събирани отпадъци от найлон и пластмаса и последващата им реализация на пазара.


Една малка част от гранулатите (10-12%) се преработват до крайни изделия - полиетиленово фолио, чували и пликове, а останалите (88-90%) се продават в суров вид на пазари както в България и на Балканите, така и в други страни от Европейския Съюз.


“МКД - 69” ООД рециклира полипропилен (PP), полиетилен ниско налягане висока плътност (HDPE), полиетилен високо налягане ниска плътност (LDPE) и линеен /стреч/ полиетилен високо налягане ниска плътност (LLDPE).


Виж още...

О Б Я В А

дата : 08.06.2023 г.


Наименование на проектната инвестиция: „Технологична модернизация в предприятието”

http://unitradecluster.com/media/images/news/1686210739-finansirano-ot-eu.jpg

Краен получател: „МКД-69“ ООД


Обща стойност: 875 000,00 лв., от които 350 000,00 лв. размер на безвъзмездната финансова помощ.


Начало: 10.04.2023 г.

Край: 10.04.2024 г.


Общата цел на настоящото проектно предложение е чрез получаване на безвъзмездна финансова помощ за технологична модернизация, „МКД-69“ ООД да повиши ефективността на производствените процеси, да постигне по-висока производителност, цифровизация и автоматизация на процесите по рециклиране на метал, алуминий и пластмаси, чрез получаване на безвъзмездна помощ за разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект с придобиване на нови активи.

Специфичните цели при изпълнението на проекта кореспондират със заложените дейности:

- Да се внедрят съвременни технологии, разполагащи с висока степен на автоматизация, което ще подобри производствения процес, като скъси веригата на изработка на изделията и повиши контрола на качеството;

- Да се подобри ресурсната ефективност и ефикасност като се оползотворяват в по-пълна степен отпадъците, рециклирани от Дружеството, както и да се намали времето, необходимо за обработката им;

- Да се възстанови икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID пандемията и да се създадат условия за растеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси.

Посочените специфични цели ще се постигнат чрез закупуването и внедряване на 2 бр. нови ДМА, които използват най-новите достижения на техниката и разполагат със съответните технологии за постигане на едно съвременно, конкурентно и щадящо околната среда, рециклиране и обработване на отпадъци. Реализацията на проекта ще спомогне да се разшири капацитета на съществуващия стопански обект, свързани с дейностите по рециклиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), както и отпадъци от метални и пластмасови опаковки.О Б Я В А

дата : 01.11.2022 г.


до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)


Виж още...

„МКД-69“ ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

дата : 27.10.2021Наименование на проекта: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Основна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 50 000,00 лв., от които от които 50 000,00 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Период на изпълнение: 26.10.2021 г. – 26.01.2022 г.

Благодарение на безвъзмездната финансова помощ „МКД-69“ ООД ще постигне пряк положителен ефект и ще затвърди своята икономически стабилност, преодолявайки негативните последици върху дружеството и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. В резултат дружеството ще продължи своята икономическа дейност на българския и международен пазар, ще нормализира производствените си процеси, с което ще обуслови устойчивото си развитие и запазването и създаване на нови работни места.Партньори


     

“БУЛЕКОПАК” АД, гр. София

 

„Екоколект” АД, гр. София

 

“Екопак България” АД, гр. София

 

Виж още...

Всички права запазени “Унитрейд 2002” 2014