Повече за Унитрейд Еко


„Унитрейд Еко” ООД е създадена през 2012 г., с предмет на дейност събиране, съхраняване и предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане / сортиране, балиране, раздробяване, пресоване и т.н/. на отпадъци от хартия, стъкло, пет бутилки, пластмаса, найлон и дърво.

Дружеството работи за намаляване на депонираните отпадъци, като се стреми към максимално извличане на рециклируеми суровини.

Целта на дружеството е успешно управление на ефективна и устойчива система за събиране на отпадъци от домакинства, търговски, административни, обществени и производствени обекти тяхното предварително третиране и последващо рециклиране. За да извършва дейността си фирмата подлежи на регистрационен режим.

За тази цел в съответствие със Закона за управление на отпадъците са издадени от РИОСВ – София и РИОСВ – Перник регистрационни документи. Те са безсрочни, като при необходимост се изменят и/или допълват.


   
       


Всички права запазени “Унитрейд 2002” 2014