Площадки


Фирмата разполага 13 площадки на територията на София и страната, на които работят 62 човека персонал:


01. Гр. София, община Столична, с. Яна, район Кремиковци, ул. ”Христо Ботев” ПИ с идентификатор 87401.7501.107, ( номера 402, 403 по предходен план с отреден УПИ VII — 402,403), кадастрални листа Б-5-13-В, Б-4-13-А, кв. 43, местност с. Яна с площ 2848 м²;

02. Гр. София, район “Надежда“, ул. ”Джерман” 21, представляваща част от имот, планоснимачен номер 623 в кадастрален лист 87 по плана на гр. София с площ 1000 м²;

03. Гр. София, област Столична, община София, ул. Подпоручик Йордан Тодоров № 4, УПИ XV / 6 по плана на гр. София — местност НПЗ „Искър — север“ I част с обща площ 1000 м²;

04. Гр. София, района на жп-гара “Захарна фабрика” - товарна, при граници изток — терен на ДП НКЖИ, запад — терен на ДП НКЖИ с обща площ 500 м² ;

05. Област София (столица), община Столична, гр. София, район Сердика, кв. „Орландовци”, ул. „Нешо Бончев”, м. НПЗ „Военна рампа-изток”, в кв. 8Б, ПИ с идентификатор 68134.507.1656, с площ 969 кв.м.

06. Област София-град, община Елин Пелин, с. Равно поле, спирка „Верила”, съставляващ УПИ XVIII за ПСД /осемнадесети отреден за ПСД/ в квартал 4 по плана на спирка Верила, с обща площ 610 м²;

07. Гр. Видин, община Видин, обл. Видин, Западна складова зона, ПИ с идентификатор 10971.511.53 по кадастралната карта на гр. Видин, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, площ 9529 м² ;

08. Гр. Лом, община Лом, обл. Монтана, ПИ с идентификатор 44238.508.25 по кадастрална карта на гр. Лом, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с площ 5408 м² ;

09. Гр. Червен бряг, община Червен бряг, представляващ УПИ IX-2011, кв.1 по ПУП-ЗРП на гр.Червен бряг, попадащ в Западна промишлена зона, предназначена за производствени и складови дейности, с площ 2450 м² ;

10. Гр. Луковит, община Луковит, обл. Ловеч, представляващ УПИ III, кв. 235 по плана на гр. Луковит, планоснимачен номер 1903, попадащ в предимно производствена /Пп/ или Чисто производствена /Пч/ действаща устройствена зона, площ 1000 м² ;

11. Гр. Козлодуй, област Враца, община Козлодуй, ул. ”Хаджи Димитър” № 62 ПИ с идентификатор 37798.502.140 по плана на гр. Козлодуй отреден за „За производствена и складова дейност“ с площ 2591 м²;

12. Гр. Кюстендил, област Кюстендил, община Кюстендил, ул. ”Цар Освободител” № 342 ПИ с идентификатор 41112.502.536 по плана на гр. Кюстендил, отреден за „За друг вид производствен и складов обект“ с площ 2238 м², от които 640 м² за ОЧЦМ ;


Всички права запазени “Унитрейд 2002” 2014