Повече за Унитрейд 2011


„Унитрейд 2011“ ООД е основана през 2011 г. в гр. София. Фирмата се занимава с вътрешно и външно търговска дейност, изкупуване, търговия с отпадъчни материали, предварително третиране и последващо реализиране на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба МПС, излязло от употреба ЕЕО, негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), както и отпадъци от метални опаковки, хартия, картон, стъкло, пластмаса.


Виж още...

Какво предлагаме


Всички бази отговарят напълно на европейските директиви и действащото законодателство на страната ни и предлагат отлични условия за качествено, бързо и ефективно обслужване на клиенти. Служителите се отличават с компетентност, отговорност и собствено фирмено ноу-хау при оценка, анализ и обработка на вторичните отпадъци. Това води до успешно управление на устойчива система за събиране на рециклируеми отпадъци от домакинствата, търговски, административни, обществени и производствени обекти.


Виж още...


О Б Я В А

„Оборудване на съществуваща площадка за дейности с отпадъци с мелница за отпадъци от пластмаса“

Дата : 06.03.2020


Виж още...

Партньори


     

„Стомана Индъстри“АД

 

„Макстийл“АД, гр.Скопие, Македония, част от „Дюферко“АД, Швейцария.,

 

Металвалиус“ ЕООД, гр. София

 

Виж още...

Всички права запазени “Унитрейд 2002” 2014