Повече за “Унитрейд 2011” ООД


Фирмата е с основен предмет на дейност събиране, съхранение, предварително третиране и търговия на външен и вътрешен пазар на отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), както и отпадъци от метални опаковки. Наред с основните си дейности дружеството изпълнява и дейности по събиране, съхранение, предварително третиране и търговия на отпадъци от хартия, пластмаса, найлон и стъклени отпадъци.


За да извършва дейността си фирмата подлежи на разрешителен режим. За тази цел в съответствие със Закона за управление на отпадъците са издадени разрешения от:

РИОСВ - София - за площадките в област София

РИОСВ – Перник – за площадката в Кюстендил;

РИОСВ – Пазарджик – за Ветрен и Велинград;

РИОСВ – Плевен – за Червен бряг и Луковит

РИОСВ – Монтана – за Видин и Лом;

РИОСВ – Враца – за Козлодуй.

Тези разрешения са безсрочни, като при необходимост се изменят и/или допълват.


„Унитрейд 2011“ ООД членува в „Асоциация на Рециклиращата Индустрия“(АРИ), която е правоприемник на Гражданската инициатива на търговците на черни и цветни метали и тяхното рециклиране.


     

---------------------------

Новини

---------------------------

О Б Я В А

06.03.2020


до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)


„УНИТРЕЙД 2011“ ООД

гр. София, р-н „Искър“, ж.к. НПЗ Искър, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров“ № 4

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/


СЪОБЩАВА


на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за :

„Оборудване на съществуваща площадка за дейности с отпадъци с мелница за отпадъци от пластмаса“. С настоящото инвестиционно предложение се предвижда монтаж и експлоатация на компактно преместваемо съоръжение – мелница за пластмасови отпадъци на съществуваща площадка за дейности с отпадъци, с местоположение гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 105, УПИ III, кв. 14, „БАН – IV км“.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/


За контакти: Мария Атанасова - еколог, гр. София, р-н „Искър“, ж.к. НПЗ Искър, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров“ № 4, тел: 0889 802 848, 02 / 9732700

/лице, адрес, телефон/


Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bgВсички права запазени “Унитрейд 2002” 2014